ترجمه فارسی نهج البلاغه توانايي خداوند
وصف قدرت پروردگار
همه چيز برابر خدا خشوع‏کننده است، و همه چيز با ياري او بر جاي مانده‏اند، خدا بي‏نيازکننده هر نيازمند، و عزتبخش هر خوار و ذليل، نيروي هر ناتوان، و پناهگاه هر مصيبت زده است، هر کس سخن گويد مي‏شنود، و هر که ساکت باشد اسرار درونش را مي‏داند، روزي زندگان بر اوست و هر که بميرد به سوي او باز مي‏گردد. خدايا! چشمها تو را نديده تا از تو خبر دهند، پيش از توصيف کنندگان از موجودات، بوده‏اي، آفرينش براي ترس از وحشت تنهايي نبود، و براي سودجويي آنها را نيافريدي، هيچ کس از قدرت تو نتواند بگريزد، و هر کس را تو بگيري از قدرت تو نتواند خارج گردد، گناهکاران از عظمت تو نکاهند، و اطاعت کنندگان بر قدرت تو نيفزايند، آن کس که از قضاي تو به خشم آيد نتواند فرمانت را برگرداند، و هر کس که به فرمان تو پشت کند از تو بي‏نياز نگردد. هر سري نزد تو آشکار و هر پنهاني نزد تو هويداست، تو خداي هميشه‏اي و بي‏پايان، و تو پايان هر چيزي، که گريزي از آن نيست، وعده‏گاه همه، محضر توست، و رهايي از تو جز به تو ممکن نيست، و زمام هر جنبنده‏اي به دست تو است، و به سوي تو بازگشت هر آفريده‏اي است. پاک و منزهي اي خدا! چه قدر بزرگ و والاست قدر و عظمت تو، و چه بزرگ است آنچه را که از خلقت تو مي‏نگرم!! و چه کوچک است هر بزرگي در برابر قدرت تو، و چه باعظمت است آنچه را که از ملکوت تو مشاهده مي‏کنم، و چه ناچيز است برابر آنچه که بر ما نهان است از سلطنت تو، و چه فراگير است در اين جهان نعمتهاي تو، و چه کوچک است نعمتهاي فراوان دنيا در برابر نعمتهاي آخرت.
وصف فرشتگان
شگفت‏آور است آفرينش فرشتگان تو که گروهي از آنها را در آسمانها سکونت دادي و از زمين بالا برده‏اي، آنها از همه آفريدگان نسبت به تو آگاه‏ترند، و بيشتر از همه نسبت به تو بيمناکند، و به تو نزديکترند فرشتگاني که در پشت پدران قرار نگرفته و در رحم مادران پرورش نيافته‏اند، و از آبي پست خلق نشده‏اند، و ناراحتي و مشکلات زندگي آنان را پراکنده نساخت، آنها با مقام و مرتبتي که دارند، و از ارزشي که در نزد تو برخوردارند، و آنگونه که تو را دوست دارند، فراوان تو را اطاعت مي‏کنند که اندک غفلتي در فرمان تو ندارند اگر آنچه بر آنان پوشيده است بدانند، همه کارهاي خود را کوچک و ناچيز مي‏شمارند، و بر خويش ايراد مي‏گيرند، و مي‏دانند آن گونه که بايد، تو را عبادت نکرده‏اند، و آنچنان که سزاوار توست فرمانبردار نبودند.
نعمتهاي خداوند و سوء استفاده‏ها
خدايا ستايش تو را سزاست، که آفريننده و معبودي، و بندگان را به درستي آزمايش کردي، خانه آخرت را آفريدي و سفره رنگارنگ نعمتها را گستراندي، و در آن انواع نوشيدني، خوردني، همسران، ميهمانداران، قصرها، نهرهاي روان، ميوه‏ها و کشتزاران، قرار دادي. سپس پيامبري را فرستادي تا انسانها را به آن خانه و نعمتها دعوت کند، افسوس که مردم نه آن دعوت‏کننده را اجابت کردند، و نه به آنچه تو ترغيبشان کردي رغبت نشان دادند، و نه به آنچه تو تشويقشان کردي مشتاق شدند، بر لاشه مرداري روي آوردند که با خوردن آن رسوا شدند، و در دوستي آن همداستان گرديدند.
خطر عشق و وابستگيهاي دروغين
هر کس به چيزي عشق ناروا ورزد، نابينايش مي‏کند، و قلبش را بيمار کرده، با چشمي بيمار مي‏نگرد، و با گوشي بيمار مي‏شنود، خواهشهاي نفس پرده عقلش را دريده، دوستي دنيا دلش را ميرانده است، شيفته بي‏اختيار دنيا و برده آن است و برده کساني است که چيزي از دنيا در دست دارند، دنيا به هر طرف برگردد او نيز برمي‏گردد، و هر چه هشدارش دهند از خدا نمي‏ترسد، از هيچ پنددهنده‏اي شنوايي ندارد، با اينکه گرفتار آمدگان دنيا را مي‏نگرد که راه پس و پيش ندارند و در چنگال مرگ اسيرند مي‏بينيد که آنها بلاهايي را که انتظار آن را نداشتند بر سرشان فرود آمد و دنيايي را که جاويدان مي‏پنداشتند از آنها جداشده و به آنچه در آخرت وعده داده‏شده بودند خواهند رسيد، آنچه بر آنان فرود آمد وصف ناشدني است.
وصف چگونگي مرگ و مردن
سختي جان کندن و حسرت از دست دادن دنيا به دنياپرستان هجوم آورد، بدنها در سختي جان کندن سست‏شده و رنگ باختند، مرگ آرام آرام همه اندامشان را فرا گرفته، زبان را از سخن گفتن باز مي‏دارد، و او در ميان خانواده‏اش افتاده با چشم خود مي‏بيند و با گوش مي‏شنود و با عقل درست مي‏انديشد که عمرش را در پي چه کارهايي تباه کرده؟ و روزگارش را چگونه سپري نمود؟ به ياد ثروتهايي که جمع کرده مي‏افتد، همان ثروتهايي که در جمع‏آوري آنها چشم بر هم گذاشته و از حلال و حرام و شبهه‏ناک گرد آورده و اکنون گناه جمع‏آوري آن همه بر دوش اوست که هنگام جدايي با آنها فرا رسيد، و براي وارثان باقيمانده است تا از آن بهره‏مند گردند، و روزگار خود گذرانند، راحتي و خوشي آن براي ديگري و کيفر آن بر دوش اوست، و او در گرو اين اموال است که دست خود را از پشيماني مي‏گزد. به خاطر واقعيتهايي که هنگام مرگ مشاهده کرده است. در اين حالت از آنچه که در زندگي دنيا به آن علاقمند بود بي‏اعتناشده آرزو مي‏کند، اي کاش آن کسي که در گذشته بر ثروت او رشک مي‏برد، اين اموال را جمع کرده بود، اما مرگ همچنان بر اعضا بدن او چيره مي‏شود، تا آنکه گوش او مانند زبانش از کار مي‏افتد، پس در ميان خانواده‏اش افتاده نه مي‏تواند با زبان سخن بگويد و نه با گوش بشنود، پيوسته به صورت آنان نگاه مي‏کند، و حرکات زبانشان را مي‏نگرد اما صداي کلمات آنان را نمي‏شنود، سپس چنگال مرگ تمام وجودش را فرا مي‏گيرد، و چشم او نيز مانند گوشش از کار مي‏افتد، و روح از بدن او خارج مي‏شود، و چون مرداري در بين خانواده خويش بر زمين مي‏ماند که از نشستن در کنار او وحشت دارند، و از او دور مي‏شوند. نه سوگواران را ياري مي‏کند و نه خواننده‏اي را پاسخ مي‏دهد، سپس او را به سوي منزلگاهش در درون زمين مي‏برند، و به دست عملش مي‏سپارند و براي هميشه از ديدارش چشم مي‏پوشند.
وصف رستاخيز و زنده شدن دوباره
تا آن زمان که پرونده اين جهان بسته شود، و خواست الهي فرا رسد، و آخر آفريدگان به آغاز آن بپيوندد، و فرمان خدا در آفرينش دوباره دررسد. آنگاه آسمان را به حرکت آورد و از هم بشکافد، و زمين را به شدت بلرزاند، و تکان سخت دهد، که کوهها از جا کنده‏شده و در برابر هيبت و جلال پروردگاري بر يکديگر کوبيده و متلاشي‏شده و با خاک يکسان گردد سپس هر کس را که در زمين به خاک سپرده‏شده، درآورد، و پس از فرسودگي تازه‏شان گرداند، و پس از پراکنده شدن، همه را گردآورد، سپس براي حسابرسي و روشن شدن اعمال از هم جدا سازد، آنها را به دو دسته تقسيم فرمايد، به گروهي نعمتها دهد و از گروه ديگر انتقام گيرد، اما فرمانبرداران را در جوار رحمت خود جاي دهد و در بهشت جاويدان قرار دهد، خانه‏اي که مسکن‏گزيدگان آن هرگز کوچ نکنند و حالات زندگي آنان تغيير نپذيرد، در آنجا دچار ترس و وحشت نشوند، و بيماريها در آنها نفوذ نخواهد کرد، خطراتي دامنگيرشان نمي‏شود، و سفري در پيش ندارند تا از منزلي به منزل ديگر کوچ کنند. و اما گنهکاران را در بدترين منزلگاه درآورد، و دست و پاي آنها را با غل و زنجير به گردنشان درآويزد، چنانکه سرهايشان به پاها نزديک گردد، جامه‏هاي آتشين بر بدنشان پوشاند، و در عذابي که حرارت آتش آن بسيار شديد و بر روي آنها بسته، و صداي شعله‏ها هراس‏انگيز است قرار دهد. جايگاهي که هرگز از آن خارج نگردند، و براي اسيران آن غرامتي نپذيرند، و زنجيرهاي آن گسسته نمي‏شود، مدتي براي عذاب آن تعيين‏نشده تا پايان پذيرد و نه سرآمدي تا فرا رسد.
پارسايي پيامبر (ص)
پيامبر (ص) دنيا را کوچک شمرد و در چشم ديگران آن را ناچيز جلوه داد، آن را خوار مي‏شمرد و در نزد ديگران خوار و بي‏مقدار معرفي فرمود. و مي‏دانست که خداوند براي احترام به ارزش او دنيا را از او دور ساخت و آن را براي ناچيز بودنش به ديگران بخشيد، پيامبر (ص) از جان و دل به دنيا پشت کرد، و ياد آن را در دلش ميراند، دوست مي‏داشت که زينتهاي دنيا از چشم او دور نگهداشته شود، تا از آن لباس فاخري تهيه نسازد، يا اقامت در آن را آرزوها نکند، و براي تبليغ احکامي که قطع‏کننده عذرهاست تلاش کرد، و امت اسلامي را با هشدارهاي لازم نصيحت کرد، و با بشارتها مردم را به سوي بهشت فرا خواند، و از آتش جهنم پرهيز داد.
ويژگيهاي اهل بيت (ع)
ما از درخت سرسبز رسالتيم، و از جايگاه رسالت و محل آمد و شد فرشتگان برخاستيم، ما معدنهاي دانش و چشمه‏سارهاي حکمت الهي هستيم، ياران و دوستان ما در انتظار رحمت پروردگارند و دشمنان و کينه‏توزان ما در انتظار کيفر و لعنت خداوند به سر مي‏برند. متن عربی نهج البلاغه


ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : 98mihan |

 

 

سفر به آفریقای ایران

 

 

خوارتوران، به «آفریقای ایران» معروف است. منطقه حفاظت شده ای که شاید بهشت گردشگرانی باشد که دستی هم در شناسایی گونه های جانوری و حیات وحش دارند. این منطقه حفاظت شده استثنایی در جنوب شرقی شاهرود قرار گرفته و از نظر وسعت بزرگترین منطقه حفاظت شده کشور به شمار می رود.

 

با این حال، خوارتوران اهمیتش را مدیون وجود نوع خاصی از گورخرهاست که به نام گورخر ایرانی شناخته می شود. این گونه از گورخر، از نظر تعداد، نوع و گونه، نه تنها در ایران، بلکه در جهان کم نظیر است. اگر این گورخرها را از نزدیک ببینید، احتمالا باور نمی کنید که با گورخر جماعت طرف هستید! آنها راه راه ندارند و موهای بدنشان به جای سفید و سیاه، خاکی رنگ است!

 

 

گورخر ایرانی (Persian Wild Ass) نوعی گورخر آسیایی (Equus Hemionus onager) و جانوری از خانواده اسب‌ سانان است که بومی بیابان‌های ایران، سوریه، هند و تبت به شمار می رود. در گذشته زیستگاه این حیوان در ایران خیلی وسیع تر بود و حتی در پارک ملی کویر هم می شد نمونه هایی از این گورخر را دید اما این روزها زیستگاه گورخر ایرانی به منطقه خوارتوران شاهرود و منطقه بهرام گور نیریز محدود شده است. گورخر ایرانی در سازمان های بین المللی دارای وضعیت بحرانی شناخته می شود و در معرض خطر انقراض گونه ها قرار دارد. برای آنکه بحران جمعیتی این گورخرها را درک کنید، کافیست بدانید که جمعیت این گونه حیات وحش تا سه دهه قبل در حدود 450 رأس بود اما این تعداد روز به روز کم شد تا امروز به رقمی پایین تر از 200 رأس برسد.

 

گورخر ایرانی در سازمان های بین المللی دارای وضعیت بحرانی شناخته می شود و در معرض خطر انقراض گونه ها قرار دارد

 

گور ایرانی شباهت زیادی به الاغ دارد؛ با این تفاوت که جثه این گور کمی بزرگتر و گوش هایش بلندتر، باریک و نوک تیزتر است. جمجمه گورخر ایرانی هم در مقایسه با الاغ کشیده تر، گردنش کلفت و دمش بلند است و در انتهای آن یک دسته موی سیاه رنگ به صورت منگوله روییده است. یال سیاه رنگی روی گردن و پشت و لکه گرد و سیاهی در قسمت دست های این جانور دیده می شود. گورخر ایرانی این منطقه، بدنی یک دست قهوه ای روشن یا نخودی رنگ دارد و شاید برایتان جالب باشد اگر بدانید که این حیوان بسیار قوی و گریزپا است. به طوری که می تواند با سرعت برابر 60 تا 70 کیلومتر در ساعت بدود!

 

 

سفر به آفریقای ایران

 

 

 

خوارتوران شاهرود، موقعیت استثنایی اش را مدیون وضعیت جغرافیایی استان سمنان است. سمنان به دلیل موقعیت و امکانات مناسب طبیعی و وسعت کافی، جایگاه مناسبی برای حیات وحش به شمار می آید. استانی که در قسمت های شمالی آب و هوایی سردسیر، زمینی جنگلی و شرایطی کوهستانی دارد و در قسمت های میانی تبدیل به دشت می شود و در بخش جنوبی، نمکزار و کویر. بنابراین هر جانوری در این استان، می تواند سکونت داشته باشد.

 

این منطقه در سال 1351 به عنوان منطقه حفاظت شده تحت مدیریت سازمان محیط زیست در آمد و در سال 1355 قسمتی از آن به عنوان پناهگاه حیات وحش انتخاب شد. این مجموعه در همین سال از طرف یونسکو عنوان ذخیرگاه زیست کره را دریافت کرد و بعدها، یعنی در سال 1381 قسمت های مرکزی آن به پارک ملی اختصاص یافت.  در حال حاضر 41 گونه پستاندار، 167 گونه پرنده، 42گونه خزنده و 2گونه دوزیست در این مجموعه شناسایی شده اند. و به جز گورخر ایرانی، کبک، تیهو، هوبره، باقرقره، خرگوش، تشی، گرگ، شغال، کفتار، قاراکل (قره گل)، پلنگ، گورخر، آهو، جبیر، کل، بز، قوچ و میش، هم در این منطقه حفاظت شده زندگی می کنند.

 

 

مسیر دسترسی: برای دیدن منطقه حفاظت شده توران، باید به منتها الیه شرقی استان سمنان و جنوب شرقی شهرستان شاهرود سفر کنید. این مجموعه در ضلع جنوبی جاده تهران- مشهد شرق دهستان طرود؛ غرب دهستان زمان آباد و شمال شرقی کویر مرکزی ایران قرار دارد.

 

توصیه گردشگری: اگر گذارتان به شاهرود و منطقه حفاظت شده خوارتوران رسید، حتما سری هم به آرامگاه بایزید بسطامی و شیخ ابوالحسن خرقانی بزنید که فاصله زیادی تا این منطقه ندارند اما می توانند سفر ماجراجویانه شما را جذاب تر کنند.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : 98mihan |


روزنامه عناوین روزنامه هاي امروز دوشنبه18 مرداد 1389
تيتر روزنامه

مشوق‌ هاي جديد بانکي براي مشتريان خوش حساب

440 هزار بازنشسته در شهريور پاداش پايان خدمت مي‌گيرند

زيردريايي‌هاي ايران منطقه را در کنترل خود مي‌گيرند

500 توماني هم سکه شد

تيتر روزنامه

احمدى نژاد:از همان مسير خودشان به آنها ضربه بزنيم

عضو كميسيون عمران:طرح جامع مسكن اجرا نشده است

يك نماينده:دولت مشغول زمينه سازى براى عدم اجراى هدفمند سازى يارانه ها است

نماينده تهران:پرونده عدم ابلاغ قوانين بايد بسته شود

تيتر روزنامه

انتقاد شديد رئيس قوه‌ي قضاييه از رئيس جمهور

بازگشت فيدل

پرداخت معوقه‌ي بازنشستگان با حقوق شهريور

هشدارهاي عسگراولادي

تيتر روزنامه

با دستور وزير اقتصاد؛ اخذ ماليات بر ارزش افزوده از تشکل‌ها متوقف شد

دريافت تنديس طلايي اجلاس بين‌المللي کيفيت توسط بانک ملي

سازمان وظيفه عمومي اعلام کرد: شرايط معافيت کفالت و موارد خاص

رئيس سازمان خصوصي سازي خبر داد: 46 شرکت دولتي آماده واگذاري در بورس

تيتر روزنامه 

آب‌ معدني عليه نفت

اعتراض به ادبيات رئيس‌جمهور

مطهري:انتقادهايم از دولت كارساز بوده‌ است

ميرتاج‌الديني:اختلافات دولت و مجلس اساسي نيست

تيترروزنامه ها

رونمايي از 4 سکه جديد

تحويل 4 فروند زيردريايي به ارتش

فقط 11 دانشگاه به دانشجويان خوابگاه مي‌دهند

تيترروزنامه ها

ذخيره کافي مواد غذايي براي ماه مبارک رمضان

وزير ارشاد خبر داد: وام 30 ميليوني خريد مسکن براي خبرنگاران

واريز 600 ميليون دلار جريمه گازي ترکيه به حساب ايران

تيترروزنامه ها 

پايان مناقشه بر سر نرخ رشد اقتصادي سال 87؛ رشد صنعت 7 درصد

هزينه توليد هر تن بنزين 35 تا 50 دلار بيش از واردات

وزير اسبق ارتباطات: از 95 درصد اينترنت محروميم

تيترروزنامه ها

وزير مسکن: 140 هزار واحد مسکن مهر در هفته دولت واگذار مي‌شود

وزير اقتصاد: صادرات غيرنفتي در 4 ماه ابتداي سال 21 درصد افزايش يافت

شرايط معافيت کفالت اعلام شد

تيترروزنامه ها 

در يک کنفرانس مطبوعاتي تشريح شد؛ روايت بانک مرکزي از وضع اقتصاد

تغييرات در نحوه تامين مالي ساخت مسکن

اعلام تصميمات مقابله با تحريم‌ها

تيتر روزنامه ها

رئيس جمهور: از مسير تحريم به تحريم‌کنندگان ضربه مي‌زنيم

تحويل 4 فروند زيردريايي کلاس غدير به نيروي دريايي ارتش

صدور گندم ايران به هند، امارات و عمان

تيتر روزنامه

رئيس کل بانک مرکزي خبر داد: پول مترو پرداخت نمي‌شود، مگر با ابلاغ دولت

گرماي امسال رکود 130 سال گذشته را شکست

هجدهمين نمايشگاه قرآن گشايش يافت

رئيس قوه قضائيه: ادبيات رئيس جمهور متين، فاخر، صحيح و منصفانه باشدادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : 98mihan |

 

 

 

مرغ

 

 

علیرغم تفاهم نامه سه روز پیش وزارت بازرگانی با اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی برای عرضه مرغ ۲۹۳۰ تومانی، با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان قیمت مرغ در بازار همچنان رو به رشد بوده و به ۳۷۵۰ تومان رسیده است.

در حالی به ماه مبارک رمضان نزدیک می شویم که قیمت مرغ که از اقلام پرمصرف این ماه است در بازار همچنان سیر صعودی دارد و نسبت به مدت مشابه سال قبل تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که امضای تفاهمنامه مسؤولان تنظیم بازار وزارت بازرگانی با اتحادیه های تولیدکننده مرغ برای پایین آوردن قیمت نیز تاکنون نتیجه ای دربر نداشته است.

 مرغ در سطح شهر تهران سه هزار و ۷۵۰ تومان در مغازه ها به فروش می رسد که بر اساس گفته های فروشندگان در این روز نیز با افزایش نسبی همراه بوده است. این در حالی است که مراکز فروش کشتار روز مرغ نیز با قیمت ۳۴۵۰ تومان عرضه می کردند که در مقایسه با روز یکشنبه ۱۳۰ تومان گرانتر شده است.

این در حالی است که گزارش بانک مرکزی هم افزایش قیمتها را تأیید می کند. بر اساس این گزارش، گوشت مرغ در هفته گذشته به قیمت ۳۴ هزار و ۲۳۰ ریال در سطح شهر عرضه می شده که نسبت به هفته قبل ۱۰/۲ درصد و نسبت به هفته مشابه ماه قبل با ۲۴/۱ درصد افزاش روبه رو بوده است. این در حالی است که قیمت این کالا در میادین شهرداری تهران به قیمت ۲۹ هزار و ۱۰۰ ریال تا ۲۹ هزار و ۳۰۰ ریال عرضه می شده است.براساس این گزارش افزایش قیمت گوشت مرغ در حالی صورت می گیرد که سه روز پیش وزارت بازرگانی تفاهمنامه ای را با اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور به امضا رساند که براساس آن اتحادیه موظف شد با تولید و توزیع مناسب این کالا قیمت مرغ را تا پایان سال به قیمت ۲ هزار و ۹۳۰ تومان به دست مصرف کننده برساند.

فروشندگان در بیان دلایل افزایش قیمت مرغ  می گویند؛ نبود مرغ کافی در میادین شهرداری باعث می شود از شرکتهای خصوصی که اقدام به کشتار و توزیع می کند تهیه کنیم و آنها هم به هیچ عنوان فاکتور ارایه نمی دهند.آنان می گویند؛ تأمین مرغ از کشتارهای خصوصی باعث می شود آنها هر قیمتی را که دلشان بخواهد به مغازه داران بدهند.

همچنین براساس مصوبه اتحادیه مرغداران فروشندگان موظفند تا ۲۰ درصد در هر کیلوگرم روی قیمت گوشت بکشند در حالی که این قانون نظام خاصی در بازار ندارد.فروشنده ای که سابقه ۴۰ ساله در فروش گوشت و مرغ دارد، می گوید: از زمانهای قدیم قیمت مرغ در تابستان افزایش داشته است که آن هم به دلیل افزایش تلفات آن در این فصل است، اما این افزایش بازار غیر منطقی است..../تحلیل:قدسادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : 98mihan |

 

 

خواص نارنج

 

 

اسم من در فارسى ((نارنگ )) بوده و اعراب آنرا معرب كرده نارنج خوانده اند عده اى را عقیده بر آن است كه من از زمان بسیار قدیم در ایران مخصوصا سواحل دریاى مازندران وجود داشته ام ، داراى عناصر مفیدى كه در لیمو و پرتقال ذكر شده بوده ، و همانند آن ها سودمند مى باشم .

 

بعلاوه بر آب من یك ماده ى صمغى و لعابى وجود دارد كه مرا بین مركبات ممتاز كرده ، و به علت همین مواد است كه ترشى من براى اعصاب ضرر ندارد و براى سرفه و سینه درد نافع است . براى معالجه من كم و ناچیز است . اگر مبتلا به درد سینه و سرفه هستید، یك عدد نارنج را از میان دو قسمت كرده كمى نبات كوبیده و كمى نشاسته روى آن بپاشید، و بعد آن را روى آتش ‍ بگذارید تا یكى دو جوشى بزند بعد آن را بمكید و ببینید چگونه سینه ى شما را نرم كرده و اخلاط آن را خارج مى كند. نوشیدن آب من مخلوط با شكر، مسهل الصفرا و مسكن فشار آن است .

 

 

فشار خون را كم مى كنم . زیاده روى در خوردن من كبد را ضعیف مى كند و مخصوصا اگر ناشتا خورده شوم . ولى اگر آب مرا مخلوط با عسل میل نمایید، از زیان آن خواهید كاست . پوست میوه ى من كه به صورت خلال نارنج مصرف مى شود، نشاطآور و مقوى قلب و معده است و خوردن ده گرم خشك كرده ى آن كه كوبیده و با آب میل نمایید، از استفراغ و دل بهم خوردگى جلوگیرى مى كند و انگلهاى معده و روده را از بین مى برد. ضماد آن با سركه روى شقیقه از سر درد جلوگیرى مى نماید.

 

 

از استفراغ و دل بهم خوردگى جلوگیرى مى كند و انگلهاى معده و روده را از بین مى برد. ضماد آن با سركه روى شقیقه از سردرد جلوگیرى مى نماید. ضماد پخته میوه كامل من كه پوست و مغز و هسته را با هم باشند، جهت جرب و خارش و جوش هاى جلدى و نرم كردن پوست بدن و موى سر بى نظیر مى باشد. من زایمان را آسان مى كنم و پادزهر سم عقرب و سایر حشرات مى باشم .

 

 

اثر ضدعفونى كننده و میكروب كشى من زیاد بوده ، و پیشینیان مرا ضد طاعون و وبا مى دانستند، و نیز براى كسانى كه در اثر تنفس در هواى كثیف ، دچار خفقان شده اند نافع است . تخم من پادزهر سم حشرات مى باشد. بوییدن شكوفه من كه به بهار نارنج معروف است مقوى دماغ بوده و درمان زكام است .

 

 

عرق بهار نارنج

 

آب مقطر شكوفه ى من كه نامش عرق بهار نارنج است ، مقوى جسم و روح مى باشد، دماغ را باز مى كند و آن را تقویت مى نماید - درمان بى خوابى هاى عصبى است ولى زیاده روى در خوردن و بوییدن آن خود بى خوابى ایجاد مى نماید در بیمارى هاى سینه و قلب تجویز مى شود.

 

به مبتلایان به غشى توصیه كنید كه همیشه یك شیشه بهار نارنج در خانه داشته باشند و هنگام ناراحتى از آن كمى بنوشند براى رفع قولنج و تقویت اشتها و قواى جوانى نافع است ، آروغ و سوزش هاضمه را تسكین مى دهد، مخلوط عرق بهار نارنج و آب كرفس به مقدار مساوى جهت استخراج سنگ هاى كلیه و مثانه و خرد كردن آنها بسیار مفید مى باشد.

 

سابقا براى باز شدن عادت ماهانه زنان ، مقدارى از آن را به پنبه یا پشم آغشته و استعمال مى نمودند. عرق بهار نارنج زود فاسد مى شود و كپك مى زند، و بایستى همیشه آن را تازه تهیه كرده و در شیشه هاى تیره رنگ حفظ نمود ایرانیان قدیم آنرا در ظروف مسى سر بسته نگاهدارى مى كردند و بخوبى مى دانستند كه نور آن را فاسد مى كند.


گذاشتن بهار نارنج مانند پوست آن در كمد لباس ، مانع بید زدن آن ها است ، مرباى بهارنارنج مقوى معده است ، دم كرده بهار نارنج ضد تشنج بوده ، سكسكه را تسكین مى دهد، خوردن دو مثقال آن ضد سم غذایى است . مرباى بهار نارنج كلیه خواص عرق آن را دارد.

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : 98mihan |

 

کنسرت رضا صادقی به همراه گروه مشکی پوشان در کرمان برگزار می شود

 

کنسرت بزرگ رضا صادقی یکی از محبوبترین خوانندگان موسیقی پاپ به مدت سه شب با حمایت شرکت ایران گام در شهر کرمان برگزار خواهد شد. صدرالدین حسین خانی مدیر ایران گام در گفتگو با خبرنگار موسیقی ایرانیان در این زمینه گفت: «کنسرت در تاریخ های ۲۲، ۲۳ و ۲۴ تیرماه هر شب در دو سانس در سالن خانه شهر کرمان برگزار خواهد شد و رضا صادقی به همراه گروه مشکی پوشان قطعاتی از آلبوم «یکی بود یکی نبود» و گلچینی از قطعات آلبوم های منتشر شده قبلی خود را اجرا می کند، سرپرستی و خوانندگی این کنسرت بر عهده رضا صادقی و رهبری ارکستر برعهده بهنام ابطحی خواهد بود.»


لازم به ذکر است بلیط فروشی این اجراها از روز سه شنبه در مراکز معتبر فروش محصولات فرهنگی و هنری شهر کرمان شروع خواهد شد و علاقه مندان برای تهیه بلیط این کنسرت می توانند با شماره تلفن ۰۳۴۱۲۴۴۱۲۴۴ تماس بگیرند.... /مجله بین المللی موسیقی ایرانیان

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : 98mihan |

 

هند؛ خانواده ۱۶۲ نفری زیر یک سقف زندگی می کنند

 

خانواده ۱۶۲ نفری هندی بزرگنرین خانواده ای در جهان هستند که زیر یک سقف باهم زندگی می کنند

 

زیونا ۶۶ ساله پدر این خانواده است که رهبر فرقه چانا به شمار می رود. او ۳۸ همسر و ۹۴ فرزند دارد.

 

تعدادی از فرزندان این مرد ازدواج کرده و همگی باهم در ساختمانی زندگی می کنند که در ۶۲ مایلی Mizoram در شرق هند قرار دارد.

 

یکی از همسران زیونا گفت: به رغم اینکه فرزندان این خانواده در اتاق های مختلف زندگی می کنند، اما همه آنها در طبخ غذای خانواده مشارکت می کنند.

 

برای طبخ شام نیاز به ۳۰ تا ۳۵ کیلو گوشت و ۵۰ کیلو برنج نیاز است.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : 98mihan |

 

 

 

همکاری سعودی هابااسراییل برای حمله به ایران

 

روزنامه تایمز بریتانیا خبر داد

همکاری سعودی ها با اسراییل برای حمله احتمالی به ایران

اسراییلی ها برای حمله به ایران تا کنون مانورهای زیادی برگزار کرده اند . آنها می خواهند مطمئن شوند عملیات هوایی آنها علیه تاسیسات هسته ای ایران موفق خواهد بود و هیچ هواپیمایی سرنگون نخواهد شد . تمامی این اقدامات و مانورهای اسراییل با موافقت و اطلاع آمریکا انجام می شود.

روزنامه تایمز چاپ بریتانیا روز شنبه ( 22 خرداد) با انتشار گزارشی ادعا کرد که مقامات عربستان سعودی به اسراییل اجازه داده اند که برای حمله به ایران از بخشی از حریم هوایی این کشور استفاده کند .

به گزارش عصر ایران، این روزنامه بریتانیایی به نقل از یک منبع آگاه نظامی آمریکا در منطقه نوشت : " عربستان سعودی یک کریدور هوایی ویژه در شمال این کشور را بدین منظور در اختیار اسراییل قرار داده است ."

این روزنامه در ادامه می نویسد که اسراییل حالا برای حمله به ایران علاوه بر عربستان نیاز به یک مسیر هوایی دیگر دارد .

این مقام آمریکایی به روزنامه تایمز گفت : " اسراییلی ها برای حمله به ایران تا کنون مانورهای زیادی برگزار کرده اند . آنها می خواهند مطمئن شوند که عملیات هوایی آنها علیه تاسیسات هسته ای ایران موفق خواهد بود و هیچ هواپیمایی سرنگون نخواهد شد . تمامی این اقدامات و مانورهای اسراییل با موافقت و اطلاع آمریکا انجام می شود. "

تایمز در ادامه به نقل از یک منبع دولتی در عربستان که نخواسته است نامش فاش شود می نویسد : " عربستان و اسراییل هر دو دغدغه و نگرانی های مشترکی درباره فعالیت های هسته ای ایران دارند و همه این را می دانند . ریاض در صورتی که اسراییل قصد حمله به ایران را داشته باشد این مسیر هوایی را در اختیار قرار خواهد داد ."

این روزنامه در ادامه 4 هدف اصلی و اولیه اسراییل برای حمله به ایران را تاسیسات غنی سازی نطنز و قم ، راکتور آب سنگین اراک و تاسیسات بازفراوری اورانیوم در اصفهان می داند .

تایمز می نویسد دومین اولویت اسراییل نابودی نیروگاه هسته ای در بوشهر خواهد بود . با این حال این روزنامه می افزاید که اسراییل برای حمله به ایران مشکلات زیادی در پیش رو دارد نخست آنکه اسراییل باید مجهز به هواپیماهایی باشد که قادر باشد 2250 کیلومتر مسافت را پیموده و بعد از انجام عملیات برگردد . دوم اینکه اسراییل باید کریدورهای هوایی امنی را از فراز عراق ، عربستان و اردن برای این منظور در اختیار داشته باشد .

تایمز می نویسد که در زمان نخست وزیری ایهود اولمرت ، رژیم اسراییل برای حمله به ایران و اجازه گرفتن از مقامات عربستانی برای در اختیار قرار دادن یک کریدور هوایی با مقامات این کشور دیدار و رایزنی کرده بود ...../تحلیل:عصرایرانادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : 98mihan |

 

 

از كشتی‌های بخار تا كشتی‌های لوكس امروزی

 

 

وقتی از كشتی‌ها یا قایق‌های بخار صحبت می‌شود، این طور به نظر می‌رسد كه آنها همان طور كه از نامشان پیداست، به واسطه نیروی بخار در سطح آب‌ها به حركت درمی‌آیند؛ اما اگر اساس عملكرد آنها را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهیم، متوجه خواهیم شد این قایق‌ها مجهز به چرخ‌های پارویی‌شكلی هستند كه در عمق كمی نسبت به سطح آب قرار گرفته و به كمك نیروی بخار به حركت درمی‌آیند.


از اوایل قرن ۱۹ میلادی، استفاده از قایق‌های بخار در رود می‌سی‌سی‌پی و رودخانه‌های فرعی منشعب شده از آن در ایالات متحده آمریكا مورد توجه قرار گرفت.


البته باید این نكته را خاطرنشان كرد كه نخستین تلاش‌ها در زمینه ساخت كشتی‌های بخار، از سال ۱۷۸۷ میلادی و در ایالات متحده آمریكا پس از این كه جان فیچ، حركت آزمایشی نخستین قایق بخار طراحی شده را با موفقیت به انجام رسانید، آغاز شد.


اگرچه پس از آن رابرت فوستون به انجام تحقیقات گسترده‌تری در این زمینه ادامه داد؛ اما تا سال ۱۸۱۱ جز قایق بخاری كه به صورت نمایشی در مسیر رودخانه می‌سی‌سی‌پی به حركت درآمده بود، هیچ نمونه مشابه دیگری ساخته نشده بود تا این كه در سال ۱۸۱۲ برای نخستین بار از یك كشتی بخار برای جابه‌جایی مسافران در مسیر بین ۲ شهر نیواورلئان و می‌سی‌سی‌پی استفاده شد.


سال ۱۸۱۶ میلادی، هنری میلر شرو با به آب انداختن كشتی بخاری كه خود طراحی كرده بود، انحصاری بودن كشتیرانی در مسیر رودخانه می‌سی‌سی‌پی را برای همیشه از‌میان برداشت.


این كشتی كه موسوم به كشتی بخار واشنگتن بود، مدت زمان سفر بین این دو شهر را تا حدودی كاهش داد و از آنجا كه میلر شرو با ایجاد تغییراتی در طراحی این كشتی عملكرد آن را به میزان قابل توجهی در آب‌های سطحی و كم‌عمق این رودخانه افزایش داده بود، از او به عنوان بنیانگذار سیستم بخار در عرصه كشتیرانی یاد می‌شود.


از آن زمان تا سال ۱۸۷۰ میلادی كشتیرانی توانست در زمینه‌های مختلف اعم از اقتصادی، كشاورزی و تجارت در بخش مركزی ایالات متحده آمریكا نفوذ كند و به این ترتیب علاوه بر جابه‌جایی مسافران، صادرات و واردات كالاهایی نظیر شكر و پنبه را نیز عهده‌دار شود.


در این كشتی‌ها فضایی به عنوان سالن استراحت برای مسافران در نظر گرفته شده كه شبیه به سالن انتظار هتل‌های شیك و مجلل است.


از آنجا كه در گذشته از روش‌های ساده برای ساخت كشتی‌ها استفاده می‌شد و از آنها بخوبی نگهداری نمی‌شد و همچنین با توجه به این كه این كشتی‌ها در مسیر حركت خود با موانعی مواجه می‌شدند كه منجر به غرق شدن آنها یا انفجار دیگ بخار كشتی می‌شد، عمر مفید اغلب كشتی‌های بخار تنها حدود ۴ تا ۵ سال بود.


اگرچه امروزه این كشتی‌ها همچنان در بسیاری از مناطق حمل و نقل دریایی تنها راه ارتباطی ساكنان این مناطق محسوب می‌شوند اما در بسیاری از مناطق سیستم حمل‌ و نقل ریلی و راه‌آهن جایگزین سفرهای دریایی مسافران شده است.... /  گزارش : جام‌جم آنلاین

 
ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : 98mihan |

 

 

نمونه تغییر دکوراسیون یک اتاق غذاخوری زیبا و شیک !

 


این اتاق غذاخوری که بسیار بی رنگ و روح است را می توان با تغییراتی که طی سه مرحله روی آن انجام می دهیم به فضایی جذاب و چشمگیر تبدیل کرد .

 


مرحله اول : ناهارخوری ساده و معمولی

 

 

اتاق غذاخوری

 

 

با وجود قسمتهای جذاب ، کف پوش زیبا و یک فضای دنج خاص ،این اتاق ناهارخوری زمینه ی بسیار خوبی برای تبدیل شدن به یک اتاق شیک و زیبا را دارد . اما این اتاق خیلی بی رنگ و روح است . کف اتاق با مبلمان ترکیب شده است و پرده و چراغ ها بی نور و ضعیف هستند . اما مطمئناً می توان فضای بسیار جذابی را از این اتاق به دست آورد. میز ناهارخوری طرح جالبی دارد که به سبک میزهای چینی هاست . این میز هیچگاه قدیمی نمی شود و فضای جالبی به اتاق می دهد . روی میز، چینی و کریستال های ساده ای چیده شده که بسیار ساده درعین حال شیک هستند .

 

 

مرحله اول : ناهارخوری ساده

 

 

اتاق غذاخوری

 

 

تاقچه ، بخش فوق العاده ای است که به جذابیت فضا می افزاید ، یک مکان اصلی و طبیعی را ایجاد کرده و با دو پنجره ی بلند اتاق هم خوانی دارد . اما ترکیب میان تاقچه ، چنگی به دل نمی زند . میز کنسولی که در آن قرار گرفته ، زیباست اما مناسب این تاقچه نیست . آئینه ی آن قدیمی شده و شمعدان های بلند آن کلاً انگار مال اینجا نیستند . دیوارها و پنجره ها طوری هستند که می توانند اتاق را به بهترین شکل یا بدترین شکل تبدیل کنند که در این صورت کار به پایان می رسد . اصولاً رنگ اتاق غذاخوری باید شاد باشد اما رنگ سفید و بژ برای این اتاق مناسب تر است . پرده های بی رنگ و رویی که روی دیوار نصب شده اند ، جلوه ی پنجره ها را گرفته اند.

 

 

مرحله دو: افزودن ظرافت

 

 

اتاق غذاخوری

 

 

وقتی زیر میز ناهارخوری قالیچه ی چشمگیری بیافتد چشم انداز میز دوبرابر خواهد شد. طرح ظریف کلید یونانی ،‌ طرح مشبک کاری شده صندلی ها را منعکس می کند درعین حال ، رنگ صورتی این صندلی های ظریف ، میز را تبدیل به چشم انداز این مکان می کند . یک لوستر مشکی می تواند سطح فوق العاده زیبایی که می چرخد را به این چشم انداز اضافه کند . دیوارها و پنجره تغییر زیادی نکرده اند و اغلب مرحله ی آخر دکور محسوب می شوند . سایه های سفید ساده جای صفحه های تکراری را گرفته اما قالیچه ی جدید و روشن این اتاق نیاز به رنگ بیشتری را نشان می دهد.

 

 

مرحله دو : اصلاحات ساده

 

 

نمونه تغییر دکوراسیون یک اتاق غذاخوری زیبا و شیک !

 

 

این تاقچه گویای طرحی مدرن از یک میز محراب شکل چینی است که مانند یک میله است و این میز کنسول بسیار زیبا ، تناسب فوق العاده ای با دیوار مجاور پیدا کرده است . طرح سنجاقک در قابهای هنری با حاشیه طلایی ، روح تازه ای به این اتاق هنری آسیایی می دهد.

 

 

مرحله سه : ناهارخوری شیک

 

 

نمونه تغییر دکوراسیون یک اتاق غذاخوری زیبا و شیک !

 

 

با قراردادن مبلمان سرجای خود ، درآخرین مرحله نوبت به پنجره ها ، دیوارها و لوازم فرعی این اتاق غذاخوری می رسد. بژ کمرنگ با رنگ و طرحی فاخر از بین رفته و پنجره های بلند در نهایت به شکل مناسبی درآمدند . اکنون میز ناهارخوری برای یک بعدازظهر شیک آماده است . روی چینی ساده طرح گل وجود دارد . گرچه پارچه تور، یک پارچه ی کلاسیک قرون وسطی است اما شکل صاف و سیاه و سفید آن فوق العاده با ترکیب اتاق هم خوانی دارد.

 

 

مرحله سه: دیوارهای چشمگیر

 

 

نمونه تغییر دکوراسیون یک اتاق غذاخوری زیبا و شیک !

 

 

نمونه تغییر دکوراسیون یک اتاق غذاخوری زیبا و شیک !

 


پنجره و دیوارها بیشترین تغییر را در این اتاق ایجاد می کنند . با یک کاغذ دیواری زیبا و جذاب که مطمئناً طرح گل شب بو نخواهد بود ، بسیار جذاب می شود . رنگ صورتی و نارنجی روشن به رنگ قالیچه می خورد درعین حال، رنگ سفید و سیاه آن را متعادل می کند .

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : 98mihan |
رپورتاژ
قیمت سرور | قیمت پرینتر | دستگاه حضور غیاب ، دستگاه فتوکپی
فال حافظ
توضیحی درباره صنعت پرورش شتر مرغ
دستگاه حضور و غیاب
تور لحظه آخری پر طرف دار کشورهای تایلند مالزی دبی و کیش
مبل تالار یا صندلی مبل تالار پذیرایی
خرید بلیط چارتر هواپیما
چگونه یک آتلیه عروس​ ​و آتلیه عکاسی​​ ​خوب را انتخاب کنیم ؟
طراحی سایت اصفهان |طراحی سایت حرفه ای | سئو تضمینی سایت
معرفی جاذبه های گردشگری کرج لرستان و تورهای مشهد کیش قشم
اتوبار تهران با نامی آشنا
بازی اندروید
هدایای تبلیغاتی
دانلود آهنگ جدید
معرفی سایت گنجیت
مدل لباس عروس
چگونگی افزایش زیبایی با جراحی زیبایی
راهکار های یافتن بهترین جراح پلاستیک
همه چیز در مورد جراحی بینی
مطالب لادین

لینک های مفید
آموزش عکاسی | برنامه بدنسازی | آموزش مجازی | ساخت آبنما | توچشم | متخص زنان و زایمان | بیوگرافی 98 |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.