ترجمه فارسی صحیفه سجادیه نيايش چهل و نهم
حضرت به‌  اين دعا جهت دفع كيد  ‌و‌  مكر دشمنان به‌  درگاه خدا راز  ‌و‌  نياز مى كرد
̶    اى خداى من‌  تو‌  مرا هدايت فرمودى (و به‌  نور هدايت دلم را‌  روشن ساختى) باز غفلت كردم به‌  لهو  ‌و‌  لعب پرداختم تو‌  مرا پند  ‌و‌  اندرز دادى  ‌و‌  من‌  پند (مشفقانه  ‌ى‌  تو‌  را) از‌  سخت دلى نپذيرفتم تو‌  با‌  من‌  بخشش  ‌و‌  نيكوئيها كردى  ‌و‌  باز نافرمانى كردم سپس شناختم آنچه تو‌  شناسانيدى به‌  من‌  از‌  بازگشتت به‌  عفو  ‌و‌  بخشش باز از‌  تو‌  آمرزش طلبيدم از‌  لغزش خود به‌  توبه برگشتم ديگر بار (به وسوسه نفس  ‌و‌  شيطان) به‌  سوى گناه  ‌و‌  نافرمانى بازگشتم باز هم تو‌  به‌  كرمت پرده پوشى كردى پس‌  بارى اى خداى (مهربان من) تو‌  را‌  حمد  ‌و‌  ستايش مى كنم
̶    منم كه‌  خود را‌  سخت در‌  وادى هلاكتها در‌  افكندم  ‌و‌  در‌  پرتگاه تلف  ‌و‌  نابودى درافتادم  ‌و‌  خود را‌  در‌  معرض قهر  ‌و‌  سطوتت  ‌و‌  به‌  عقوبات  ‌و‌  انتقامت درآوردم
̶    و باز وسيله من‌  به‌  درگاهت (براى عذر گناهان) توحيدم (و ايمانم بيگانه  ‌و‌  يكتائى تو) بود  ‌و‌  دست آويزم (براى عفو  ‌و‌  بخششت) اين بود كه‌  هرگز به‌  ذات يكتاى تو‌  شرك نياوردم (و چيزى را‌  شريك تو‌  نشمردم)  ‌و‌  با‌  تو‌  احدى را‌  به‌  خدائى اتخاذ نكردم  ‌و‌  از‌  همه (معاصى  ‌و‌  مهالك) به‌  سوى تو‌  فرار كردم كه‌  توئى (اى خدا) مفر  ‌و‌  ملجا گنهكاران  ‌و‌  پناه آنكه در‌  معرض فنا  ‌و‌  تباهى حظ  ‌و‌  بهره  ‌ى‌  نفس خود درآيد
̶    اى خدا اى (مهربان) من‌  چه بسيار دشمنى كه‌  شمشير عداوت بر‌ من‌  كشيد  ‌و‌  خنجر كين تيز كرد  ‌و‌  نيزه  ‌و‌  سنان از‌  خشم من‌  تند نمود  ‌و‌  سمومات كشنده بر‌ قتلم آماده ساخت  ‌و‌  با‌  تيرهائى كه‌  به‌  هدف مى رسيد مرا نشانه كرد  ‌و‌  چشمش از‌  مراقبت من‌  به‌  خواب نمى رفت  ‌و‌  در‌  دل داشت كه‌  مرا آماج هر‌  رنج  ‌و‌  شكنجه قرار دهد  ‌و‌  شربت ناگوار مرگ را‌  به‌  من‌  بچشاند
̶    و تو‌  (اى خداى مهربان) (از لطف) نظر به‌  ضعف  ‌و‌  ناتوانى من‌  از‌  تحمل بار گران ستمهاى دشمن كردى  ‌و‌  از‌  مدد جستن بر‌ آنكه با‌  من‌  به‌  جنگ  ‌و‌  خصومت برساخته عاجز يافتى  ‌و‌  تنها (و بى ياور) در‌  مقابل بسيارى از‌  آنچه او‌  در‌  كار هلاك من‌  مى انديشيد  ‌و‌  در‌  كمين من‌  بود مشاهده كردى  ‌و‌  ديدى كه‌  فكر  ‌و‌  تدبير من‌  مقابل آنها به‌  جائى نمى رسد
̶    پس تو‌  (به لطف  ‌و‌  كرم)  ‌و‌  به‌  قوت  ‌و‌  قدرت ازلى مرا يارى كردى  ‌و‌  در‌  مقابل دشمن پشت مرا محكم (و بازويم را‌  توانا) فرمودى آنگاه تندى تيغ دشمن را‌  بر‌ من‌  كند كردى (و با‌   ‌آن همه تهيه  ‌و‌  تجهيز)  ‌آن دشمن را‌  با‌  عده سپاه لشگرى تنها گذاردى  ‌و‌  مرا به‌  شرف  ‌و‌  بزرگوارى بر‌ او‌  قدرت  ‌و‌  برترى دادى  ‌و‌  آنچه از‌  مكر  ‌و‌  حيلتش كار بر‌ من‌  محكم كرد همه را‌  بر‌ عليه او‌  (و بر‌ دفع او) به‌  او‌  برگردانيدى  ‌و‌  شعله كينه او‌  خاموش نشد  ‌و‌  آتش غضبش (به انتقام از‌  من) فروننشست  ‌و‌  كينه درونيش آرامش نيافت (و از‌  شعله عطش ظلم  ‌و‌  بيدادش دلش خنك نگرديد)  ‌و‌  از‌  شدت كينه بر‌ من‌  لب به‌  دندان مى گزيد  ‌و‌  سپاهش غنيمت جنگى نيافت (و به‌  مقصود نرسيده با‌  شكست مواجه گرديد)
̶    و اى خدا چه بسيار ستمگر كه‌  در‌  پى آزار من‌  مكرها انديشيد  ‌و‌  دامها براى شكارم گسترد  ‌و‌  از‌  پى جستجويم موكل  ‌و‌  ديده بانانش را‌  برانگيخت  ‌و‌  مانند سبع  ‌و‌  درنده اى كه‌  براى شكار خود كمين كرده در‌  كمينگاه من‌  به‌  انتظار فرصت بود  ‌و‌  براى فريب من‌  متملقانه رخساره  ‌ى‌  بشاش نشان مى داد  ‌و‌  از‌  دل به‌  چشم كينه به‌  من‌  مى نگريست
̶    اى خداى بزرگوار متعالى چون خيانت  ‌و‌  خبث سريرتش را‌  ديدى  ‌و‌  قبح  ‌و‌  زشتى نيت شومش را‌  توهم (به قهر  ‌و‌  غضب) از‌  مغز سر‌  سرنگون به‌  چاه هلاكش كردى  ‌و‌  او‌  را‌  به‌  گودال عميق (كه خود كنده بود) درافكندى  ‌و‌  پس‌  از‌  همه سركشى  ‌و‌  سربلندى (ذليل گرديد و) در‌  طنابهاى مكر  ‌و‌  تزويرى كه‌  در‌   ‌آن مرا روز قدرتش انتظار داشت اسير ببيند خود اسير  ‌و‌  دستگير شد كه‌  (اى خداى مهربان) اگر رحمتت شامل حال من‌  نمى شد  ‌آن رنج  ‌و‌  بلا كه‌  به‌  او‌  رسيد بر‌ سر‌  من‌  وارد مى شد
̶    و باز (اى خداى من) چه بسيار حسود  ‌و‌  بدخواه كه‌  از‌  شدت غصه  ‌و‌  كينه قلبى حسدش را‌  بر‌ من‌  كاملا آشكار كرد  ‌و‌  غيظ  ‌و‌  غضبش بر‌ من‌  به‌  هيجان مى آمد  ‌و‌  زبانش مانند تير (زهرآلود) مرا آماج بدگوئى  ‌و‌  زخم زبان مى كرد  ‌و‌  به‌  گوشه  ‌ى‌  چشم خشمگين به‌  من‌  مى نگريست  ‌و‌  غرض  ‌و‌  آبرويم را‌  هدف تهمتهايش قرار مى دهد  ‌و‌  خلل  ‌و‌  عيوبى كه‌  هميشه در‌  خود او‌  بود به‌  گردن من‌  مى انداخت  ‌و‌  از‌  كيد  ‌و‌  كينه به‌  من‌  طعن مى زد  ‌و‌  به‌  مكر  ‌و‌  حيله قصد هلاكم داشت
̶    و من‌  اى خدا هميشه تو‌  را‌  به‌  دادخواهى  ‌و‌  يارى خواندم  ‌و‌  به‌  سوى تو‌  (از شر  ‌و‌  ستمهايش) پناه جستم  ‌و‌  به‌  سرعت اجابت  ‌و‌  يارى تو‌  اطمينان كامل داشتم  ‌و‌  محققا مى دانستم كه‌  هر‌  كس در‌  سايه  ‌ى‌  حمايت تو‌  درآيد هرگز مغلوب نخواهد شد  ‌و‌  آنكه در‌  حصن  ‌و‌  سنگر يارى جستن از‌  تو‌  درآيد هرگز سر‌  شراسنگ حوادث نشكند پس‌  اى خدا مرا (كه به‌  تو‌  پناه آوردم) به‌  قدرت كامله ات از‌  شر جور  ‌و‌  ستم دشمن پناه ده‌  (و از‌  مكر  ‌و‌  كينه  ‌و‌  فتنه  ‌و‌  فسادشان محفوظ دار)
̶    و (باز اى خداى مهربان من) چه بسيار ابر تيره كه‌  برطرف كردى  ‌و‌  از‌  آسمان نعمت باران مرحمت نازل كردى  ‌و‌  در‌  جويبار كرمت آب رحمت جارى ساختى  ‌و‌  (به بندگان از‌  كرمت لباس عافيت پوشانيدى  ‌و‌  حوادث  ‌و‌  مصائب سخت را‌  محو كردى  ‌و‌  رنج  ‌و‌  غم  ‌و‌  اندوه ها را‌  برطرف ساختى)
̶    اى خدا چه بسيار حسن ظنى به‌  تو‌  داشتم تو‌  (از لطف  ‌و‌  كرم) واقع گردانيدى  ‌و‌  فقر  ‌و‌  بينوائيم را‌  جبران كردى  ‌و‌  از‌  لغزشها محافظتم فرمودى. درماندگيهايم برطرف ساختى
̶    همه اين محبتها صرف انعام  ‌و‌  احسان  ‌و‌  كرم ذاتى تو‌  بود  ‌و‌  باز در‌  مقابل همه  ‌ى‌  اين نعمتها كه‌  به‌  من‌  عطا كردى با‌  آنكه من‌  فرورفته  ‌ى‌  در‌  قعر معاصى  ‌و‌  نافرمانى تو‌  بودم باز اعمال بد  ‌و‌  افعال زشتم تو‌  را‌  از‌  تكميل احسانت در‌  حق من‌  باز نداشت  ‌و‌  مرا از‌  ارتكاب عملى كه‌  موجب سخط  ‌و‌  غضب تست منع نكرد اى خدا تو‌  هر‌  چه كنى (همه طبق نظام احسن  ‌و‌  افضل  ‌و‌  اشرف است  ‌و‌  خير  ‌و‌  مصلحت بندگان) ابدا كسى را‌  در‌  فعلت حق سئوال  ‌و‌  مواخذه نخواهد بود
̶    و همانا تو‌  هر‌  چه بندگان حاجتمند از‌  حضرتت درخواست كردند عطا كردى  ‌و‌  اگر درخواست (حوائج) نكردند باز (به لطف  ‌و‌  كرم ذاتى خود) بى سابقه تقاضاى خلق عطا فرمودى  ‌و‌  هميشه درگاه فضل  ‌و‌  احسانت به‌  روى خلق باز بود  ‌و‌  بر‌ هيچ كس بخل نفرمودى (جميع نيك  ‌و‌  بد خلائق را‌  به‌  رحمت واسعه  ‌ى‌  عام  ‌و‌  اهل ايمان را‌  به‌  رحمت خاص طبق عدل  ‌و‌  احسان بهره مند فرمودى) اى مولاى من‌  (تو به‌  حسن ذاتى خويش) ابا دارى جز اينكه در‌  حق بندگان نيكوئى  ‌و‌  جود  ‌و‌  احسان كنى  ‌و‌  من‌  (بنده  ‌ى‌  نادان) هم ابا دارم جز آنكه (از جهل  ‌و‌  غفلت) هتك احترام اوامرت كنم  ‌و‌  تجرى  ‌و‌  بى باكى در‌  معصيتت  ‌و‌  تعدى  ‌و‌  تجاوز از‌  حدود فرمانت روا دارم  ‌و‌  از‌  وعده هاى قهر  ‌و‌  عذابت تغافل كنم باز (با همه عصيان  ‌و‌  طغيان) اى خداى من‌  تو‌  را‌  حمد  ‌و‌  ثنا مى گويم كه‌  همان خداى مقتدر (قاهر غالبى) كه‌  هيچ كس بر‌ تو‌  غلبه نتواند كرد  ‌و‌   ‌آن بردبارى كه‌  شتاب (در عذاب بدكاران) نكند
̶    اين است مقام كسى كه‌  معترف است كه‌  تو‌  نعمتت را‌  بر‌ او‌  تمام كردى (در حد كامل به‌  او‌  احسان فرمودى)  ‌و‌  او‌  در‌  مقابل نعمتها (به جاى اداى شكر  ‌و‌  سپاس) تقصير  ‌و‌  ناسپاسى كرد  ‌و‌  گواهى مى دهد (نزد حضرتت) كه‌  در‌  حق خود ظلم نمود  ‌و‌  نفس (قدسى خويش را‌  به‌  واسطه ترك طاعتت) ضايع  ‌و‌  باطل ساخت (و از‌  راه سعادت منحرف گرديد)
̶    اى خداى من‌  اينك با‌  توسل به‌  محمد مصطفى (ص) كه‌  مقامش نزد حضرتت بسى رفيع  ‌و‌  منيع است  ‌و‌  با‌  توسل به‌  على مرتضى كه‌  روشنى بخش (قلوب اهل ايمان) است به‌  درگاه حضرتت تقرب مى جويم  ‌و‌  به‌  واسطه اين دو‌  بزرگوار رو‌  به‌  سوى تو‌  آوردم كه‌  مرا از‌  شر نفس  ‌و‌  شيطان  ‌و‌  فساد  ‌و‌  فتنه آخر زمان  ‌و‌  ظلم  ‌و‌  حسد  ‌و‌  كينه شرار خلق) در‌  امان خود پناه بخشى كه‌  اين پناه دادن من‌  بر‌ تو‌  آسان است كارى مشكل در‌  جنب قدرت كامل  ‌و‌  گران در‌  برابر توانائى بى حد  ‌و‌  پايان حضرتت نخواهد بود كه‌  تو‌  را‌  بر‌ هر‌  چيز  ‌و‌  همه  ‌ى‌  امور عالم قدرت توانائى است
̶    بارى اى خداى من‌  از‌  رحمت نامنتهايت  ‌و‌  توفيق بخشى پاينده ابديت چيزى به‌  من‌  عطا فرما كه‌   ‌آن وسيله عروج  ‌و‌  صعود من‌  به‌  مقام رضا  ‌و‌  خشنودى تو‌  گردد (و به‌  بهشت قدس رضوان  ‌و‌  مقام رضا  ‌و‌  تسليم برساند)  ‌و‌  از‌  قهر  ‌و‌  عقابت مرا ايمن سازد اى مهربانترين مهربانان عالم.
متن عربی صحیفه سجادیه (49)
(وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي دِفَاعِ كَيْدِ الْأَعْدَاءِ، وَ رَدِّ بَأْسِهِمْ)
إِلَهِي هَدَيْتَنِي فَلَهَوْتُ، وَ وَعَظْتَ فَقَسَوْتُ، وَ أَبْلَيْتَ الْجَمِيلَ فَعَصَيْتُ، ثُمَّ عَرَفْتُ مَا أَصْدَرْتَ إِذْ عَرَّفْتَنِيهِ، فَاسْتَغْفَرْتُ فَأَقَلْتَ، فَعُدْتُ فَسَتَرْتَ، فَلَكَ إِلَهِي الْحَمْدُ. تَقَحَّمْتُ أَوْدِيَةَ الْهَلَاكِ، وَ حَلَلْتُ شِعَابَ تَلَفٍ، تَعَرَّضْتُ فِيهَا لِسَطَوَاتِكَ وَ بِحُلُولِهَا عُقُوبَاتِكَ. وَ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ التَّوْحِيدُ، وَ ذَرِيعَتِي أَنِّي لَمْ أُشْرِكْ بِكَ شَيْئاً، وَ لَمْ أَتَّخِذْ مَعَكَ إِلَهاً، وَ قَدْ فَرَرْتُ إِلَيْكَ بِنَفْسِي، وَ إِلَيْكَ مَفَرُّ الْمُسي‏ءِ، وَ مَفْزَعُ الْمُضَيِّعِ لِحَظِّ نَفْسِهِ الْمُلْتَجِئِ. فَكَمْ مِنْ عَدُوٍّ انْتَضَى عَلَيَّ سَيْفَ عَدَاوَتِهِ، وَ شَحَذَ لِي ظُبَةَ مُدْيَتِهِ، وَ أَرْهَفَ لِي شَبَا حَدِّهِ، وَ دَافَ لِي قَوَاتِلَ سُمُومِهِ، وَ سَدَّدَ نَحْوِي صَوَائِبَ سِهَامِهِ، وَ لَمْ تَنَمْ عَنِّي عَيْنُ حِرَاسَتِهِ، وَ أَضْمَرَ أَنْ يَسُومَنِي الْمَكْرُوهَ، وَ يُجَرِّعَنِي زُعَاقَ مَرَارَتِهِ. فَنَظَرْتَ يَا إِلَهِي إِلَى ضَعْفِي عَنِ احْتِمَالِ الْفَوَادِحِ، وَ عَجْزِي عَنِ الِانْتِصَارِ مِمَّنْ قَصَدَنِي بِمُحَارَبَتِهِ، وَ وَحْدَتِي فِي كَثِيرِ عَدَدِ مَنْ نَاوَانِي، وَ أَرْصَدَ لِي بِالْبَلَاءِ فِيمَا لَمْ أُعْمِلْ فِيهِ فِكْرِي. فَابْتَدَأْتَنِي بِنَصْرِكَ، وَ شَدَدْتَ أَزْرِي بِقُوَّتِكَ، ثُمَّ فَلَلْتَ لِي حَدَّهُ، وَ صَيَّرْتَهُ مِنْ بَعْدِ جَمْعٍ عَدِيدٍ وَحْدَهُ، وَ أَعْلَيْتَ كَعْبِي عَلَيْهِ، وَ جَعَلْتَ مَا سَدَّدَهُ مَرْدُوداً عَلَيْهِ، فَرَدَدْتَهُ لَمْ يَشْفِ غَيْظَهُ، وَ لَمْ يَسْكُنْ غَلِيلُهُ، قَدْ عَضَّ عَلَى شَوَاهُ وَ أَدْبَرَ مُوَلِّياً قَدْ أَخْلَفَتْ سَرَايَاهُ. وَ كَمْ مِنْ بَاغٍ بَغَانِي بِمَكَايِدِهِ، وَ نَصَبَ لِي شَرَكَ مَصَايِدِهِ، وَ وَكَّلَ بِي تَفَقُّدَ رِعَايَتِهِ، وَ أَضْبَأَ إِلَيَّ إِضْبَاءَ السَّبُعِ لِطَرِيدَتِهِ انْتِظَاراً لِانْتِهَازِ الْفُرْصَةِ لِفَرِيسَتِهِ، وَ هُوَ يُظْهِرُ لِي بَشَاشَةَ الْمَلَقِ، وَ يَنْظُرُنِي عَلَى شِدَّةِ الْحَنَقِ. فَلَمَّا رَأَيْتَ يَا إِلَهِي تَبَاركْتَ وَ تَعَالَيْتَ دَغَلَ سَرِيرَتِهِ، وَ قُبْحَ مَا انْطَوَى عَلَيهِ، أَرْكَسْتَهُ لِأُمِّ رَأْسِهِ فِي زُبْيَتِهِ، وَ رَدَدْتَهُ فِي مَهْوَى حُفْرَتِهِ، فَانْقَمَعَ بَعْدَ اسْتِطَالَتِهِ ذَلِيلًا فِي رِبَقِ حِبَالَتِهِ الَّتِي كَانَ يُقَدِّرُ أَنْ يَرَانِي فِيهَا، وَ قَدْ كَادَ أَنْ يَحُلَّ بِي لَوْ لَا رَحْمَتُكَ مَا حَلَّ بِسَاحَتِهِ. وَ كَمْ مِنْ حَاسِدٍ قَدْ شَرِقَ بِي بِغُصَّتِهِ، وَ شَجِيَ مِنِّي بِغَيْظِهِ، وَ سَلَقَنِي بِحَدِّ لِسَانِهِ، وَ وَحَرَنِي بِقَرْفِ عُيُوبِهِ، وَ جَعَلَ عِرْضِي غَرَضاً لِمَرَامِيهِ، وَ قَلَّدَنِي خِلَالًا لَمْ تَزَلْ فِيهِ، وَ وَحَرَنِي بِكَيْدِهِ، وَ قَصَدَنِي بِمَكِيدَتِهِ. فَنَادَيْتُكَ يَا إِلَهِي مُسْتَغِيثاً بِكَ، وَاثِقاً بِسُرْعَةِ إِجَابَتِكَ، عَالِماً أَنَّهُ لَا يُضْطَهَدُ مَنْ أَوَى إِلَى ظِلِّ كَنَفِكَ، وَ لَا يَفْزَعُ مَنْ لَجَأَ إِلَى مَعْقِلِ انْتِصَارِكَ، فَحَصَّنْتَنِي مِنْ بَأْسِهِ بِقُدْرَتِكَ. وَ كَمْ مِنْ سَحَائِبِ مَكْرُوهٍ جَلَّيْتَهَا عَنِّي، وَ سَحَائِبِ نِعَمٍ أَمْطَرْتَهَا عَلَيَّ، وَ جَدَاوِلِ رَحْمَةٍ نَشَرْتَهَا، وَ عَافِيَةٍ أَلْبَسْتَهَا، وَ أَعْيُنِ أَحْدَاثٍ طَمَسْتَهَا، وَ غَوَاشِي كُرُبَاتٍ كَشَفْتَهَا. وَ كَمْ مِنْ ظَنٍّ حَسَنٍ حَقَّقْتَ، وَ عَدَمٍ جَبَرْتَ، وَ صَرْعَةٍ أَنْعَشْتَ، وَ مَسْكَنَةٍ حَوَّلْتَ. كُلُّ ذَلِكَ إِنْعَاماً وَ تَطَوُّلًا مِنْكَ، وَ فِي جَمِيعِهِ انْهِمَاكاً مِنِّي عَلَى مَعَاصِيكَ، لَمْ تَمْنَعْكَ إِسَاءَتِي عَنْ إِتْمَامِ إِحْسَانِكَ، وَ لَا حَجَرَنِي ذَلِكَ عَنِ ارْتِكَابِ مَسَاخِطِكَ، لَا تُسْأَلُ عَمَّا تَفْعَلُ. وَ لَقَدْ سُئِلْتَ فَأَعْطَيْتَ، وَ لَمْ تُسْأَلْ فَابْتَدَأْتَ، وَ اسْتُمِيحَ فَضْلُكَ فَمَا أَكْدَيْتَ، أَبَيْتَ يَا مَوْلَايَ إِلَّا إِحْسَاناً وَ امْتِنَاناً وَ تَطَوُّلًا وَ إِنْعَاماً، وَ أَبَيْتُ إِلَّا تَقَحُّماً لِحُرُمَاتِكَ، وَ تَعَدِّياً لِحُدُودِكَ، وَ غَفْلَةً عَنْ وَعِيدِكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ إِلَهِي مِنْ مُقْتَدِرٍ لَا يُغْلَبُ، وَ ذِي أَنَاةٍ لَا يَعْجَلُ. هَذَا مَقَامُ مَنِ اعْتَرَفَ بِسُبُوغِ النِّعَمِ، وَ قَابَلَهَا بِالتَّقْصِيرِ، وَ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ بِالتَّضْيِيعِ. اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِالْمُحَمَّدِيَّةِ الرَّفِيعَةِ، وَ الْعَلَوِيَّةِ الْبَيْضَاءِ، وَ أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِهِمَا أَنْ تُعِيذَنِي مِنْ شَرِّ كَذَا وَ كَذَا، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَضِيقُ عَلَيْكَ فِي وُجْدِكَ، وَ لَا يَتَكَأَّدُكَ فِي قُدْرَتِكَ وَ أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ فَهَبْ لِي يَا إِلَهِي مِنْ رَحْمَتِكَ وَ دَوَامِ تَوْفِيقِكَ مَا أَتَّخِذُهُ سُلَّماً أَعْرُجُ بِهِ إِلَى رِضْوَانِكَ، وَ آمَنُ بِهِ مِنْ عِقَابِكَ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

تاريخ : | | نویسنده : 98mihan |
رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
حمل نخاله ساختمانی و ضایعات عمرانی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
جدیدترین تجهیزات تالار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
دوربین مداربسته
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
روغن خراطین اصل
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
انجام پایان نامه مدیریت
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟

لینک های مفید
آموزش مجازی | تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.